عنوان درس

آخرین به روز رسانی
اصول بودجه و برنامه ریزی‏ پایان
 جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی‏ پایان(اصلاح شده)
 فرهنگ و روابط بین الملل‏ پایان
 اخلاق در روابط عمومی‏ پایان
 تشكیلات و سازماندهی‏ پایان
 مدیریت فعالیتهای فرهنگی روابط عمومی‏ پایان
 فرم های کارورزی 1 و 2
 پایان