جامعه برای وصول به كارآمدی نیازمند تعامل بین تشكل های مردمی و دوت است و از سوی دیگر انبوه مخاطبان مردمی هر روز نیاز به پاسخگویی داشته و سوالات جدیدی را در خصوص عملكرد سازمان ها و تشكلات اداری مطرح می سازند.
     برقراری پیوند میان دولت وملت به عنوان یكی از وظایف روابط عمومی در عصر جهانی شدن قدری متفاوت از گذشته است، گسترش شبكه های اطلاع رسانی ضرورت شفاف سازی در عملكردها رابیشتر نمایان می سازد و از سوی دیگر دستگاه های اداری برای حفظ و استمرار بقای خود در شرایط حساس و پر رقیب نیازمند مشاركت، همفكری و همیاری توده های مردمی برای پیشبرد اهداف خود هستند.

روابط عمومی در عصر جهانی شدن نه تنها باید جوابگوی سوالات و مسایل ایجاد شده قبلی باشد، بلكه بایستی توان برآورد تغییرات آینده و بلند نظری متناسب در راه كارهای آتی را نیز برای سازمان متبوع خود با بهره گیری از امكانات متعدد فراهم سازد.
     نقش هدایت گرانه روابط عمومی در همسو كردن افكار عمومی با اهداف سازمان می تواند از چالش ها و بحران ها جلوگیری كند و طبیعی است كه این مهم جز از طریق دریافت بازخورد ادعا وانعكاس آن به مدیریت عالی سازمان جهت تصمیم گیری و برنامه ریزی حاصل نمی شود.
     بهره گیری از فناوری اطلاعات در حوزه روابط عمومی به عنوان ابزارهایی است كه جهت اثر بخشی در تسریع انجام امور و جلوگیری از مخاطرات باید به آن توجه جدی شود.
     عصر حاضر در حقیقت عصر بی حوصلگی در دریافت اطلاعات است، اگر روابط عمومی هادر انجام این امر خطیركوتاهی ورزند، مطبو عات و سایر مخاطبان اطلاعات خود را از سایر مبادی دریافت خواهند كرد.
      امروزه رشد سریع شبكه های ارتباطاتی و افزایش دانش و آگاهی عمومی ایجاب می كند كه افراد جامعه كه افراد جامعه در اداره امور نقش و دخالت داشته باشند و دولت ها نیز بر اساس رویه های دمكراتیك تلاش دارند بستر مشاركت مردم در این زمینه را فراهم سازند . یكی از نهادهایی كه به مشاركت مدنی مردم در تصمیم گیری ها كمك شایسته خواهد كرد، روابط عمومی است.
      عملكرد اثر بخشی و كارآیی دولت ها نیازمند جدیت وتوجه به موضوع پاسخگویی به خواست های عمومی جامعه است. شناخت نیازها و ضروت پاسخگویی و تقویت آن در مجموعه مدیریت و با توجه به این كه دولت در عصر جهانی شدن بیشتر به یك نهاد خدمتی گرایش دارد و در حقیقت قدرت خود را از طریق دمكراسی اعمال می كند، بنابراین تقویت ساختارهای دمكراتیك و پیوندهای اجتماعی میان مردم و دولت ضرورتی اجتناب ناپذیر است .و به همین دلیل ارایه گزارش های لازم از عملكرد بخش های مختلف دولت توسط روابط عمومی به شفاف سازی جریان اطلاعات میان دولت و مردم كمك كرده و با برقراری ارتباط لازم میان دولت و مملت امكان گسترش خدمات عمومی و بهره گیری از مشاركت مردم در تحقق اهداف سازمانی بیشتر میسر خواهد شد.
      روابط عمومی در جهانی كه هم به سمت باز شدن از نظر سیستماتیك می رود و هم با مهارت و تیز بینی تاثیر گذاری می كند، نیازمند این است كه علاوه بر تولید اطلاعات به اطلاع رسانی آن چنان مبادرت نماید كه حوزه ای امن برای سازمان و تشكیلات خود به ارمغان آورد.
    امروزه و در عصر در جهانی شدن چه بخواهیم و چه نخواهیم بقای سازمان ها ونهادها در گرو تایید مردم است، بنابراین ضرورت ایجاب می كند كه روابط عمومی جهت تایید اهداف سازمانی خود به افكار عمومی با دیده احترام بنگرد تا با جلب رضایت مخاطبان به اهداف خود دست یابد و در حقیقت می توان گفت بازتاب های مردمی سرلوحه اهداف و سیاست گذاری های موسسه است و طبیعی است عرصه رقابت در میان سازمان های اقتصادی كار روابط عمومی را در هدف گیری مخاطبان و كارزارهای تبلیغاتی و تحلیل درست اوضاع بیشتر از گذشته دشوار می سازد.
   باید گفت روابط عمومی در عصر جهانی شدن بایستی موازنه ای میان اطلاعات وارتباطات فراهم سازد و در حقیقت می توان گفت روابط عمومی در دنیای جدید و عصر جهانی شدن بایستی این درك را در مجموعه سازمانی ایجاد نماید كه این عصر فرصتی است كه در آن ارتباطات مبنای امنیت و ثبات هستند.

دکتر ابوالفضل بهشتی
http://www.iranpr.org