دوستانی که موفق به دریافت فایل PDF جزوه استاد بهارمست نشدن.
فایل word این جزوه با پسوندDOC به سایت اضافه شد

 ارتباطات بین الملل
استاد بهارمستPDF               DOC
 تحلیل محتوای پیامهای ارتباطیاستاد یزدان پناه   دانلود
 جهانی شدن در روابط عمومی
استاد احمد ملکی دانلودجزوه   1
دانلود جزوه  2
 مدیریت روابط عممومی
استاد بستانه پسند  دانلود
 جامعه شناسی تبلیغات 
استاد رحیمی   دانلود
تمامی جزوه ها تکمیل شدند...
موفق باشید